LEGALS

Town Planning


KENNISGEWING KENNISGEWING VAN GRONDONTWIKKELING AANSOEK INGEVOLGE DIE THABA CHWEU VERORDENING OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKBESTUUR. Ek, Victor Ncongwane, namens die geregistreerde eienaar van Erf 3988 Mashishing, het `n grondontwikkelingsaansoek, bekend as Hersonering, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 2" en onderverdeling ingevolge artikels 66 en 71 van die Thaba Chweu by - Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur. `N Afskrif van die aansoek en stawende dokumentasie is ter insae beskikbaar gedurende gewone kantoorure by die Munisipale Bestuurder en die Stadsbeplanner: Thaba Chweu Munisipaliteit, Lydenburg Kantore, Sentraalstraat 3, Lydenburg, 1201, by die volgende telefoonnommer: 013 ‑235‑7388. Skriftelike kommentaar of besware tesame met redes daarvoor ten opsigte van die aansoek moet in die voorgeskrewe formaat ingedien word by: Die Munisipale Bestuurder en Stadsbeplanner, 1ste Verdieping, Burgersentrum, Sentraalstraat 3, Lydenburg, of gefaks na 013‑235‑2096 of e-pos aan: [email protected] nie later nie as 28 dae vanaf die advertensie datum. Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie, kan enige personeellid van die Stadsbeplanningsafdeling gedurende kantoorure raadpleeg en hulp sal gegee word om daardie persoon se beswaar of kommentaar te skryf. Aansoekers Kontakbesonderhede: Naam: Victor Ncongwane Adres: Kantoor 303, Royal Place, H / v Kerk & Ellofstraat, Johannesburg, 2001. Sel: 076‑943‑3240. E-pos: [email protected]. Datum: 23 Maart 2018. - CP005131


NOTICE NOTICE NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE THABA CHWEU BY- LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT. I, Victor Ncongwane, on behalf of the registered owner of Erf 3988 Mashishing, have lodged a land development application, known as Rezoning from "Residential 1" to "Residential 2" and subdivision in terms of section 66 and 71 of the Thaba chweu by- law on spatial planning and land use management. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the office of the Municipality Manager and the Town Planner: Thaba Chweu Municipality, Lydenburg Offices, 3 Sentraal Street, Lydenburg, 1201, at the following telephone number: 013 235 7388. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted in the prescribed format to: The Municipal Manager and Town Planner, 1st Floor, Civic Centre, 3 Sentraal Street, Lydenburg, or faxed to 013 235 2096 or e-mailed to: [email protected] not later than 28 days from advertisement date. Any person who cannot read or write may consult any staff member of the Town Planning Division during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objection or comments. Applicants Contact Details: Name: Victor Ncongwane Address: Office 303, Royal Place, Cnr Kerk & Ellof Street, Johannesburg, 2001. Cell: 076‑943‑3240. E-Mail: [email protected] Date: 23 March 2018. - CP005132


NOTICE NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT Notice is hereby given, in terms of Section 160(7) and Section 81 of the Mbombela Management By-law on Spatial Planning and Land Use and read with the relevant provisions of the Spatial Planning and Land Use Management Act (SPLUMA), Act 16 of 2013, that we, Urbansignal (Pty) Ltd, have applied to the city of Mbombela Local Municipality for the Communal Land Use Consent for the construction of a 30m high telecommunication monopole mast and base station on Portion 14 of the farm Gutshwa 959-JU (ref: CL/18/00005) Full particulars and a copy of the application will lay for inspection during normal office hours at the office of the Senior Manager: Land Use Management, office 205, Civic Centre, 1 Nel street, Mbombela, at the following contact number 013‑759‑ 2185 for the period of 30 days from 20 March 2018. Objections to or representations with reasons therefore in respect of the application must be lodged in writing, within 30 days of the placard being displayed, to the applicant and the municipal manager, PO Box 45 Mbombela, 1200, or delivered to Registry Section of Records, 1st floor, Civic Centre, 1 Nel street, Mbombela. Any person who cannot read or write may consult with any staff member during normal office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objection or comments. Closing date for any objections: 19 April 2018 Applicant: Urbansignal (Pty) Ltd Street address: 38 22nd street, Menlo park, 0081 Postal address: P.O. Box 35881, Menlo park, 0102 Tel: 012- 346-0911 Email: [email protected] Our ref: AT0054 (ATMP150) ` Sifunindlela Primary Mbombela ref: CL/18/00005 - TA005558


KENNISGEWING KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELING AANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BY WET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIK BESTUUR Hiermee word kennis gegee in terme van Artikel 160(7) en Artikel 81 van die Mbombela By wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuur, en gelees met die toepaslike bepalings van die Ruimtelike Beplanning en Grond Gebruik Beheer wet (SPLUMA), Akte 16 van 2013, dat ons, Urbansignal (Edms) Bpk, aansoek gedoen het by die Stad van Mbombela Plaaslikse Munisipaliteit vir die kommunale grondgebruik toestemming vir `n 30m hoë telekommunikasie monopaal mas en basis stasie op Gedeelte 16 van die plaas Gutshwa 959-JU. (ref: CL/18/00004) Volledige besonderhede en `n kopie van die aansoek kan gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die senior bestuurder: grondgebruikbestuur, kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel straat, Mbombela besigtig word vir `n periode van 30 dae vanaf 20 Maart 2018. - TA005553


NOTICE NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT Notice is hereby given, in terms of Section 160(7) and Section 81 of the Mbombela Management By-law on Spatial Planning and Land Use and read with the relevant provisions of the Spatial Planning and Land Use Management Act (SPLUMA), Act 16 of 2013, that we, Urbansignal (Pty) Ltd, have applied to the city of Mbombela Local Municipality for the Communal Land Use Consent for the construction of a 30m high telecommunication monopole mast and base station on Portion 16 of the farm Gutshwa 959-JU (ref: CL/18/00004) Full particulars and a copy of the application will lay for inspection during normal office hours at the office of the Senior Manager: Land Use Management, office 205, Civic Centre, 1 Nel street, Mbombela, at the following contact number 013‑759‑ 2185 for the period of 30 days from 20 March 2018. Objections to or representations with reasons therefore in respect of the application must be lodged in writing, within 30 days of the placard being displayed, to the applicant and the municipal manager, PO Box 45 Mbombela, 1200, or delivered to Registry Section of Records, 1 st floor, Civic Centre, 1 Nel street, Mbombela. Any person who cannot read or write may consult with any staff member during normal office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objection or comments. Closing date for any objections: 19 April 2018 Applicant: Urbansignal (Pty) Ltd Street address: 38 22nd street, Menlo park, 0081 Postal address: P.O. Box 35881, Menlo park, 0102 Tel: 012- 346-0911 Email: [email protected] Our ref: AT0053 (ATMP152) ` Sibhulo Sec School Mbombela ref: CL/18/00004 - TA005554


NOTICE NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT Notice is hereby given, in terms of Section 160(7) and Section 81 of the Mbombela Management By-law on Spatial Planning and Land Use and read with the relevant provisions of the Spatial Planning and Land Use Management Act (SPLUMA), Act 16 of 2013, that we, Urbansignal (Pty) Ltd, have applied to the city of Mbombela Local Municipality for the Communal Land Use Consent for the construction of a 30m high telecommunication monopole mast and base station on Portion 8 of the farm Mbuyane 960-JU. (ref: CL/18/00003) Full particulars and a copy of the application will lay for inspection during normal office hours at the office of the Senior Manager: Land Use Management, office 205, Civic Centre, 1 Nel street, Mbombela, at the following contact number 013‑759‑ 2185 for the period of 30 days from 20 March 2018. Objections to or representations with reasons therefore in respect of the application must be lodged in writing, within 30 days of the placard being displayed, to the applicant and the Municipal Manager, PO Box 45 Mbombela, 1200, or delivered to registry section of records, 1st floor, Civic Centre, 1 Nel street, Mbombela. Any person who cannot read or write may consult with any staff member during normal office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objection or comments. Closing date for any objections: 19 April 2018 Applicant: Urbansignal (Pty) Ltd Street address: 38 22nd street, Menlo park, 0081 Postal address: P.O. Box 35881, Menlo park, 0102 Tel: 012- 346-0911 Email: [email protected] Our ref: AT0052 (ATMP151) ` Mhwayi Primary School Mbombela ref: CL/18/00003 - TA005555


KENNISGEWING KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELING AANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BY WET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIK BESTUUR Hiermee word kennis gegee in terme van Artikel 160(7) en Artikel 81 van die Mbombela By wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuur, en gelees met die toepaslike bepalings van die Ruimtelike Beplanning en Grond Gebruik Beheer wet (SPLUMA), Akte 16 van 2013, dat ons, Urbansignal (Edms) Bpk, aansoek gedoen het by die Stad van Mbombela Plaaslikse Munisipaliteit vir die kommunale grondgebruik toestemming vir `n 30m hoë telekommunikasie monopaal mas en basis stasie op Gedeelte 8 van die plaas Mbuyane 960-JU. (ref: CL/18/00003) Volledige besonderhede en `n kopie van die aansoek kan gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruik Bestuur, kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel straat, Mbombela besigtig word vir `n periode van 30 dae vanaf 20 Maart 2018. Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 30 dae van die vertooning van die kennisgewende plakaat, skriftelik ingedien word by die applikant en die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200, of afgelewer word by die register afdeling van rekords, 1st vloer, Burgersentrum, 1 Nel straat, Mbombela. Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die kantoor gedurende gewone kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan die persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Sluitingsdatum vir enige besware: 19 April 2018 Applikant: Urbansignal (Edms) Bpk Straatadres: 22ste straat nr. 38, Menlo park, 0081 Posadres: Posbus 35881, Menlo park, 0102. Tel: 012‑346‑0911 E-pos: [email protected] Ons verw: AT0052 (ATMP151) ` Mhwayi primary school Mbombela verw: CL/18/00003 - TA005556


KENNISGEWING KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELING AANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BY WET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIK BESTUUR Hiermee word kennis gegee in terme van Artikel 160(7) en Artikel 81 van die Mbombela By wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuur, en gelees met die toepaslike bepalings van die Ruimtelike Beplanning en Grond Gebruik Beheer wet (SPLUMA), Akte 16 van 2013, dat ons, Urbansignal (Edms) Bpk, aansoek gedoen het by die Stad van Mbombela Plaaslikse Munisipaliteit vir die kommunale grondgebruik toestemming vir `n 30m hoë telekommunikasie monopaal mas en basis stasie op Gedeelte 14 van die plaas Gutshwa 959-JU. (ref: CL/18/00005) Volledige besonderhede en `n kopie van die aansoek kan gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die senior bestuurder: grondgebruikbestuur, kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel straat, Mbombela besigtig word vir `n periode van 30 dae vanaf 20 Maart 2018. Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 30 dae van die vertooning van die kennisgewende plakaat, skriftelik ingedien word by die applikant en die munisipale bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200, of afgelewer word by die register afdeling van rekords, 1st vloer, Burgersentrum, 1 Nel straat, Mbombela. Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die kantoor gedurende gewone kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan die persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Sluitingsdatum vir enige besware: 19 April 2018 Applikant: Urbansignal (Edms) Bpk Straatadres: 22ste straat nr. 38, Menlo park, 0081 Posadres: Posbus 35881, Menlo park, 0102. Tel: 012- 346-0911 Ons verw: AT0054 (ATMP150) ` Sifunindlela Primary Mbombela verw: CL/18/00005 - TA005557


NOTICE NOTICE OF APPLICATION FOR A DEPARTURE FROM THE UMJINDI TOWNPLANNING SCHEME 2002, IN TERMS OF SECTION 81 (2) OF UMJINDI LOCAL MUNICIPALITY SPLUMA BYLAWS,2015 Municipal Reference: AU/18/00163 AMENDMENT SCHEME I, Floris Jacques du Toit of Jacques du Toit & Associates, Town and Regional Planners, being the authorized agent of the registered owner of Erf 1/3891, hereby give notice in terms of Section 81 (2), of the Umjindi Spluma Bylaws,2015 that we have applied to the Mbombela Local Municipality for a departure from the Umjindi Townplanning Scheme 2002, by the reduction of Coverage from 70% to 30%, FAR from 2,0 to 0,3 and Height of Buildings from 3 storeys to 2 storeys applicable to Ptn 1 of Erf 3891 Barberton, situated at the c/o General and Bland Street, Barberton. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Acting Municipal Manager, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, for the period of 30 days from 23 March 2018 (the date of the first publication of the notice). Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Acting Municipal Manager at the above address or be delivered to Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, before 23 April 2018, by quoting the above-mentioned heading, the objector`s interest in the matter, the ground (s) of the objection/representation, the objector`s property description, phone numbers and address. A person who cannot write may during office hours and within the objection period, visit the abovementioned Municipality to request assistance to transcribe his/her objections, comments or representations. Contact person: Thabo Lushaba (013 759 2110) Address of Agent: Jacques du Toit & Associates, PO Box 754, Tzaneen, 0850 Tel. 015‑307‑3710 - TA005545


KENNISGEWING KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE UMJINDI DORPSBEPLANNINGSKEMA, 2002 INGEVOLGE ARTIKEL 81 (2) VAN DIE UMJINDI PLAASLIKE MUNISIPALITEIT SPLUMA VERORDENING, 2015 Munisipale Verwysing: AU/18/00163 WYSIGINGSKEMA Ek, Floris Jacques du Toit van Jacques du Toit & Medewerkers, Stads- en Streeksbeplanners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 1/3891, gee hiermee ingevolge Artikel 81 (2) van die Umjindi Spluma Verordeninge, 2015, kennis dat ons by die Mbombela Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het vir `n afwyking van die Umjindi Dorpsbeplanningskema, 2002, deur die vermindering van Dekking vanaf 70% tot 30%, VOV vanaf 2,0 tot 0,3 en die Hoogte van Geboue van 3 verdiepings tot 2 verdiepings met betrekking tot Erf 1/3891 Barberton, geleë op die hoek van General en Bland Straat, Barberton. Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Waarnemende Munisipale Bestuurder, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela, vir `n tydperk van 30 dae vanaf 23 Maart 2018 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet skriftelik voor 23 April 2018 gerig word aan die Waarnemende Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of afgelewer word by Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela met verwysing na bostaande opskrif, die beswaarmaker se belang in die saak, die gronde/redes vir die beswaar, die beswaarmaker se eiendomsbeskrywing, telefoonnommers en adres. Enige persoon wat nie kan skryf nie mag gedurende kantoorure en binne die beswaretydperk die bovermelde Munisipaliteit besoek en hulp versoek om sy/haar besware, kommentare of voorstelle op skrif te stel. Kontakpersoon: Thabo Lushaba 013‑759‑2110 Adres van agent: Jacques du Toit & Medewerkers, Posbus 754, Tzaneen, 0850 Tel. 015‑307‑3710 - TA005546


NOTICE NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE THABA CHWEU BY- LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT. I, John Pringle, on behalf of the registered owner of Erf R/319, situated at 20 Lydenburg Street, Mashishing, have lodged a land development application, known as a Special Consent for a Second Dwelling. The intention of the application is for a Second Dwelling for Elderly Parents. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the office of the Municipality Manager and the Town Planner: Thaba Chweu Municipality, Lydenburg Offices, 3 Sentraal Street, Lydenburg, 1201, at the following telephone number: 013‑235‑7388. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted in the prescribed format to: The Municipal Manager and Town Planner, 1st Floor, Civic Centre, 3 Sentraal Street, Lydenburg, or faxed to 013‑235‑2096 or e-mailed to: [email protected] not later than 21 days from advertisement date. The format for the comments or objections is available from the office of the Town Planner at the above mentioned address. Any person who cannot read or write may consult any staff member of the Town Planning Division during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objection or comments. Applicants Contact Details: Name: John Pringle Address: House H43, Main Street, Pilgrim`s Rest, 1290. Cell: 083‑522‑6441. E-Mail: [email protected] - CP005115

Top

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

to our FREE newsletter
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Barberton Times
Corridor Gazette
Hazyview Herald
Lowvelder
Mpumalanga News
Nelspruit Post
Steelburger News
White River Post


Your details:


Your friends: